1.25 oz.  Honeyed Wild Alaska Sockeye.

Honey Sockeye Strip

$4.95Price